Meny

TROSOPPLÆRING
DIAKONI
PROSTIET

Kirkevergene i Prostiet
AKTIVITETER

Rondane Gospelkor
Kalender
25 Mars
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
29 Mars
12:00 Gudstjeneste, Rossbu Kapell
17:00 Gudstjeneste, Bykirka
19:30 Gudstjeneste, Bjølstad Kapell
30 Mars
17:00 Gudstjeneste, Høvringen Fjellalter
19:00 Gudstjeneste, Sel Kirke
31 Mars
11:00 Gudstjeneste, Kvam Kirke
01 April
11:00 Gudstjeneste, Sel Kirke
11:00 Gudstjeneste, Heidal Kirke
02 April
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel Kirke
12:00 Gudstjeneste, Selsro
14:30 Gudstjeneste, Sel Sjukeheim
08 April
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
15 April
11:00 Gudstjeneste, Heidal Kirke
22 April
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel Kirke
29 April
11:00 Gudstjeneste, Sel Kirke
06 Mai
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
10 Mai
11:00 Gudstjeneste, Bykirka
13 Mai
11:00 Gudstjeneste, Heidal Kirke
17:00 Gudstjeneste, Sel Kirke
19:00 Gudstjeneste, Nord-Sel Kirke
17 Mai
09:30 Gudstjeneste, Sjoa Kapell
12:30 Gudstjeneste, Heidalstun
13:30 Gudstjeneste, Nord-Sel Kirke

 

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER

 

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE (GRAVPLASSENE) I SEL KOMMUNE

 

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21

 

Vedtatt av Sel kirkelige råd 18. april 2013

Godkjent av Hamar bispedømmeråd 23. april 2013

 

 

§ 1       GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene (gravplassene) i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes som utenbygdsboende såfremt adressen er endret i folkeregisteret.

 

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav, betales.

 

 

§ 2       FREDNINGSTID OG FESTETID

Fredningstid for kistegraver er 20 år. Fredningstid for urnegraver er også 20 år. Festetiden er fem år.

 

 

§ 3       FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til kirkelig råd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye fem år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig råd.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig råd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.

 

 

§ 4       GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Kirkegården sørger for istandsetting igjen og vil også besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig råd har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn to måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne kan ikke settes opp vinterstid. I påvente av gravminne ordner kirkegården med et merke hvor avdødes navn settes på.

På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk, og sentreres på gravstedet hvis fester ønsker det ved neste gravlegging.

 

 

 

§ 5       PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke steiner som bedkant, men liggende plater i flukt med gressbakken kan godtas. Plantekasser er godkjent. Utsmykning på gravstedet – så som lykter, fugler og lignende – bør begrenses. Hvis dette er montert og blir skadet, er det ikke kirkebetjeningens ansvar hvis skaden ikke skjer ved uaktsomhet. Det er anledning til å tenne gravlys, men ikke fakkelbokser. Området på baksiden av gravminnet og ellers utenom plantefeltet skal være fritt for gjenstander. Det er festers ansvar å klippe gresset rundt gravminnet/blomsterfeltet.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

 

§ 6       PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

 

§ 7       STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles, skal såes til av den ansvarlige eller av kirkegårdsbetjeningen. Jord og gressfrø er tilgjengelig ved henvendelse til kirkegårdsbetjeningen.

 

 

§ 8       GRAVSTELLSAVTTALE

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig råd overta ansvar for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. Det skal i hvert enkelte tilfelle signeres en gravstellavtale. Midlene forvaltes av kirkelig råd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet etter den inngåtte avtalen, og til administrasjonsomkostninger samt merverdiavgift til staten.

Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkelig råd gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. 

Dersom det gjenstår rest av kapitalen når avtaletida er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av kirkegården. Kapital fra de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i rådets regnskap, men det kreves bruk av undersystem/reskontro som til enhver tid holder rede på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive avtaler.

Gravstellavtale kan også inngås ved at det sendes én faktura i året, men at denne betales før utplantingen om sommeren.

 

 

 

 

 

§ 9       BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig råd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

 

 

§ 10     NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården, skal innhente tillatelse fra kirkelig råd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre. 

 

 

***   ***   ***

 

  
Av: Randi Bakken   Publisert: 16.10.2013
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Sel Kirkekontor
Storgata 21
2670 Otta

Telefon: 61 20 90 50

post@sel.kirken.no

Åpningstider:

Hverdager 09.00 - 15.00

LEDIG STILLING

Sommerjobb på kirkegårdene i Sel kommune. Se egen nyhetsak.

Velg din menighet
Heidal
Nord-Sel
Sel
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Frivillig

Diverse - Frivillig

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens Nødhjelp

Logoer - Kirkens nødhjelp sos ny

Facebook

http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpgKirken i Sel

 


http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpg

Trosopplæring

Dagens bibelord

Diverse - Bibelord

Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Kirken i Sel. Powered by KWeb fra kirkedata.no