Meny

TROSOPPLÆRING
DIAKONI
AKTIVITETER

Rondane Gospelkor
Kalender
19 Januar
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
26 Januar
11:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
02 Februar
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
09 Februar
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
16 Februar
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
23 Februar
11:00 Gudstjeneste, Sjoa kapell
26 Februar
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
01 Mars
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
08 Mars
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
15 Mars
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
21 Mars
17:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
29 Mars
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
05 April
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
09 April
12:00 Gudstjeneste, Rossbu Kapell
17:00 Gudstjeneste, Bykirka
19:30 Gudstjeneste, Bjølstad Kapell
10 April
13:00 Gudstjeneste, Steinkyrkja v/Heidalsmuen
17:00 Gudstjeneste, Høvringen fjellalter
19:00 Gudstjeneste, Sel kirke
11 April
23:00 Gudstjeneste i Kvam Kirke
12 April
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke

 

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER

§ 10 BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig råd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

§ 11 NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende, som ønsker å drive virksomhet på gravplassene, skal innhente tillatelse fra kirkelig råd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner, og planting og stell av graver.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester, som har med gravplassen å gjøre.

 ********************************************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SEL KOMMUNE

 

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21

 

Vedtatt av Sel kirkelige råd 14. mars 2018

Godkjent av Hamar bispedømmeråd 21. mars 2018.

§ 1 ADMINISTRASJON

Gravplassene er underlagt Sel kirkelige råds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for driften.

§ 2 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst gravplass i kommunen. De har rett til fri grav, såfremt grav blir tilvist. Avdøde personer, som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes som utenbygdsboende såfremt adressen er endret i folkeregisteret.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav, betales.

§ 3 FREDNINGSTID OG FESTETID

Gravfestetiden er 20 år. Fredningstid for kistegrav er 20 år. Fredningstid for urnegrav er 20 år.

§ 4 FESTE AV GRAV

Festetiden er fem år. Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter søknad til kirkelig råd kan man feste en ekstra grav i tillegg, når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av urnegrav, kan det ikke festes en grav ved siden av.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye fem år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter særskilt søknad til kirkelig råd.

Festeren skal varsles i god tid før festetiden er ute. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, slettes graven, gravminnet fjernes og graven(e) tilbakeføres til gravplassen.

Festeavgiften betales forskuddsvis.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Kirkelig råd kan ta avgjørelse om gravlegging dersom tillatelse ikke kan innhentes fra den som er ansvarlig for graven. Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 5 GRAVEN

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassen sørger for istandsetting og vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.

§ 6 GRAVMINNE

 Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig råd har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn to måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne kan ikke settes opp vinterstid. I påvente av gravminne ordner gravplassen med et merke med avdødes navn. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk. Gravminnet sentreres på gravstedet, hvis fester ønsker det, ved neste gravlegging. Det kan bare settes opp ett gravminne pr. gravsted. Montering av gravminner, som ikke utføres av Sel kirkelige råd, kan kun skje etter anvisning fra betjeningen. Montering kontrolleres og godkjennes av Sel kirkelige råd.

§ 7 PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan være inntil 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er heller ikke tillatt å plante busker e.l. på siden av, bak gravminnet eller mellom gravminnene.

Det er ikke anledning til å bruke steiner som bedkant, men liggende plater i flukt med gressbakken kan godtas. Plantekasser er godkjent. Utsmykning på gravstedet – så som lykter, fugler og lignende – bør begrenses. Hvis dette er montert og blir skadet, er det ikke betjeningens ansvar med mindre skaden skjer ved uaktsomhet. Det er anledning til å tenne gravlys, men ikke fakkelbokser. Området på baksiden av gravminnet og utenom plantefeltet skal være fritt for gjenstander. Det er festers ansvar å klippe gresset rundt gravminnet/ blomsterfeltet. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Forhold, som er i uoverensstemmelse med denne paragrafen, blir fjernet/rettet på av gravplassbetjeningen uten forutgående varsel til fester/pårørende.

§ 8 PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale, som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 9 STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav, eller gravfester, har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt, som ikke beplantes eller stelles, skal såes til av den ansvarlige eller av betjeningen. Jord og gressfrø er tilgjengelig ved henvendelse til betjeningen.

  
Av: Randi Bakken Vassplassen   Publisert: 16.10.2013
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Sel Kirkekontor
Storgata 21
2670 Otta

Telefon: 61 20 90 50

post.sel@kirken.no

Åpningstider:

Hverdager 09.00 - 15.00

LEDIG STILLING

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Velg din menighet
Heidal
Nord-Sel
Sel
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Frivillig

Diverse - Frivillig

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens Nødhjelp

Logoer - Kirkens nødhjelp sos ny

Facebook

http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpgKirkene i Sel

 


http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpg

Trosopplæring

Dagens bibelord

Diverse - Bibelord

Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Kirken i Sel. Powered by KWeb fra kirkedata.no